سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وجیهه علیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی
محمود هاشمی اصفهانیان – دکتری مکانیک سنگ
اکبر قاضی فرد – دکتری زمین شناسی مهندسی
مهدی یزدی – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

در بررسی پایدار تونل و طرح سیستم نگهدارنده اولیه و همچنین زمان خودنگدار تونل در بخش های تاج و دیوار تونل روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که براساس مطالعات تجربی و مشاهدات عینی د رمورد تونلهای قبلی می باشد. نتایج حاصل از روشهای تجربی از جمله طبقه بندی ژئومکانیکی (Bieniawski1989) RMR و اندکس کیفی تونل زنی در سنگ Q(Barton et al . 19998 ) دید کلی در مورد جنس سنگ ارائه نموده و توصیه هایی در مورد سیستم نگهدارنده را می دهند که تا حدزیادی نیزمشاهدات تجربی تایید کننده آن است .