سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهر
ایرج ملک محمدی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد عطاران – استادیار دانشگاه تربیت معلم
هوشنگ ایروانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برنامه ریزی برای طراحی و اجرای نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی پایدار و اثر بخش به درک صحیحی از تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار آموزش عالی و همچنین آگاهی و شناخت از فرایندهای یاددهی و یادگیری نیازمند است. با توجه به تجارب و تحقیقات صورت گرفته، مدلهای یادگیری الکترونیکی متعددی ارائه شده است. این مدلها به دنبال تدوین چارچوبهایی برای در نظر گرفتن ملاحظات فراگیران و چالشهای استفاده از فناوری در آموزش هستند تا آموزش و یادگیری الکترونیکی اثر بخشی فراهم شود. مدلهای ارائه شده برای یادگیری الکترونیکی ابزارهای مفیدی برای ارزیابی تجارب موجود یادگیری الکترونیکی و عوامل موثر بر اثر بخشی آن هستند که در تدوین راهبرد توسعه یادگیری اکترونیکی در دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله مدلهای یادگیری الکترونیکی و نقش آنها در تدوین راهبرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور در این مقاله ۵ مدل یادگیری الکترونیکی مطرح بررسی و نقد شده است.