سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور –
افسانه پهلوان زاده –
مهدیه سجودی –
مصطفی جاویده –

چکیده:

داده کاوی عبارت است از اقتباس یا استخراج دانش از مجموعه ای از داده ها، به دیگر بیان، داده کاوی فرایندی است که با استفاده از روشهای هوشمند، دانش را از مجموعه ای از داده ها استخراج می کند. گستره وسیع کاربردهای داده کاوی این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است یکی از عرصه های مهم کاربرد داده کاوی، حوزه جرم شناسی است، جرم شناسی به فرایند تحلیل و آنالیز یک جرم و شناخت ویژگیهای آن اطلاق می شود. در واقع جرم شناسی شناخت جزئیات یک جرم و روابط نامحسوس آن با مجرم را شامل می شود. حجم بسیار زیاد داده های مربوط به جرم ها و مجرمین از یک سو و وجود روابط معنایی پیچیده و نامحسوس میان این اطلاعات از دیگرسو ، جرم شناسی را به یکی از مهمترین حوزه های کاربردی داده کاوی مبدل نموده است. با استخراج ویژگی های جرم، گام ابتدایی برای هر گونه تحلیل و بررسی کارشناسانه روی ویژگیهای یک جرم امکان پذیر خواهد بود. در واقع دانش حاصل از اعمال روشهای داده کاوی در حوزه جرم شناسی بستر مناسبی را برای پشتیبانی اطلاعاتی کارشناسان و انجام فعالیتهای آتی پلیس فراهم می آورد. بر این اساس در این پژوهش روشی مبتنی بر روشهای داده کاوی جهت استخراج دانش از گزارشات متنی پلیس ارائه می شود. روش پیشنهادی با انجام نوعی متن کاوی قادر به شناسایی و استخراج کلمات کلیدی و روابط معنایی میان انها از گزارشات متنی کارشناسان پلیس می باشد. دراین پژوهش سعی شده جهت تحلیل ارتباطات از شبکه های عصبی SOM و همچنین تکنیکهای کلاسیک خوشهبندی جرایم استفاده گردد. این روش بر روی مجموعه ای از اطلاعات بکارگیری و آزمون شدهاست. براساس نتایج بدست آمده از آزمون مذکور، روش پیشنهادی از دقت قابل قبولی برخورداراست.