سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – دانشجوی دوره دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
حسین نظام آبادی پور – دانشجوی دوره دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمود قهاری – کارشناس برق دانشگاه صنعتی شریف
وحید صمیمی – کارشناس ارشد الکترونیک دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله برای کنترلESD(Electrostatic Discharge) مدل جدیدی برای بدن انسان با توجه به شرایط محیطی ارائه شده است . مدلهای گوناگونی برای شبیه سازی صدمات وارد بر قطعات نیمه هادی ناشی از ESD وجود دارد که عبارتند از مدل بدن انسانHBM مدل قطع باردار CDM و مدل قطعه باردار ناشی از میدان الکتریکی FCDM . در این مقاله مدل HBM با وجود پارامترهای محیطی همچون رطوبت، میزان یونیزه بودن هو ا، موقعیت قرار گیری قطعات و اشیاء مجاور آنها ارائه می ش ود. همچنین اثر مدارات محافظ قطعات الکتریکی در مقابل ESD ، که در نیمه هادیهای امروزه بکار می رود، د ر نظر گرفته شده است . این مدل نسبت به مدلهای موجود ، عمومیت بیشتری دارد و قابلیت بررسی شرایط محیطی و وضعیت قطعات را در مدل HBM ممکن می کند. به کمک مدل پیشنهادی ، ر وشهای کنترل ESD ، بررسی شده است . انجام آزمایشهای عملی در کارخانه مادیران (تولید مانیتور) مدل پیشنهادی را تأیید می کند.