سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کاشانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته طراحی کاربردی دانشکده فنی دانشگاه تهرا
محمود موسوی مشهدی – دانشیار گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند تیوب هیدروفرمینگ بعنوان یکی از روش های شکل دهی فلزات مورد توجه بسیاری از صنایع قرار گرفته است. دراین فرایند، لوله در داخل قالب قرار گرفته و تحت فشار داخلی، انبساط پیدا می کند تا به شکل قطعه نهایی درآید. دراین مطالعه، مدلسازی اجزاء محدود سطح مقطع های مربعی، پنج ضلعی و مثلث شکل، بصورت دو بعدی و کرنش صفحه ای با نرم افزار baqus/Explicit و Abaqus/Standard 6.3-1 انجام شده و ارتباط پارامترهایی چون ضخامت تیوب،شعاع انحناء گوشه، ضریب کرنش سختی ماده، ضریب اصطکاک و هندسه قالب با توزیع ضخامت محصول، فشارکالیبراسیون و نیروی پرس مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی و تحلیل پارامترهای مذکور با استفاده از نمودارهای ارائه شده به مهندس طراح کمک خواهد کرد تا در تعیین این پارامترها با توجه به اثر آنها بر کیفیت محصول و ظرفیت تجهیرات تصمیم مناسب اتخاذ نماید. برای این منظور، نمودارهای کاربردی جهت تعیین ظرفیت پرس و تشدید کننده فشار با توجه به شعاع گوشه قالب ارائه شده است. به علت وجود گوشه های تیز در قالب مثلث شکل، روش حل ضمنی در تحلیل اجزاء محدود قادر به برقراری همگرایی نبوده و برای رفع این مشکل از روش حل صریح استفاده گردید.