سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مصطفی شیخ – کارشناس ارشد آمار کارشناس بودجه و امار آموزش و پرورش شهر ری
مریم خوشخو – کارشناس ارشد فیزیک دریا استاد پژوهشسرای رازی شهرری
افسانه کرمی پور – کارشناس ارشد فیزیک دریا دبیر آموزش و پرورش شیراز

چکیده:
روندتغییرات شرایط کیفی اکوسیستم های ابی همواره درمعرض نوسانات زیست محیطی قراردارد مدیریت بهینه هراکوسیستم مستلزم شناخت اولیه درزمینه روندتغییرات و تهدیدات زیست محیطی است لذا بررسی و تحلیل پارامترهای فیزیکی و زیست محیطی بااستفاده ازدانش آماری جهت شناخت مشکلات و نوسانات آن امری بدیهی است دراین مقاله عواملی چون درجه دما چگالی شوری میزان اکسیژن محلول که دارای رابطه ی مثبت بارشد فرایندهای متابولیکی طبیعی و عواملی نظیر دی اکسید کربن ph و آلودگی که تاثیرات منفی را برروند رشد درخت مانگرو دارند بررسی و تاثیرات هرکدام موردتجزیه قرارگرفته است درجه حرارت آب رامیتوان مهمترین عامل تاثیرگذار دانست که مستقیما برمتابولیسم رشد موثر است الودگی و کدورت بالای آب همزمان با ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی و تغییر اسیدیته آب با شروع فعالیت های کشاورزی و ورود زه آب مزارع حاشیه خلیج بیشترین درصد تخریب را داشتند نتایج آماری حاصل ازتجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی بین پارامترهای حاکی براهمیت فیتوپلانکتونها جهت تشخیص شرایط کیفی اکوسیستمهای آبی بوده و نشان دهنده نوسانات و تغییرشرایط زیست محیطی می باشد که میتواند زیستگاه مهم ارگانیزم های این منطقه و جنگلهای حرا رادرمعرض تهدید قراردهد