سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

چکیده:

پهنه برش ی ز یروجی در بخش شمال ی افیولیت ملانژ جنوب بیرجند دارا ی ۷ کیلومتر طول و بین ۵/. تا ۱ کیلومتر پهنا می باشد . در مسیر پهنه برشی زیروج ی فضاها ی کشش ی موجود در ماسه سنگها ی پالئوسن از بارزترین ساختارهای کشش ی محسوب می گردند . غالب فضاها ی کششی توسط کوارتزها ی شیر ی رنگ و در موارد ی نیز توسط کلسیت و آراگونیت پر شده اند که فیبرها ی آراگونیت در راستای عمود بر طول رگه ها رشد نموده اند .روند غالب رگه ها در گستره پهنه برش ی از خاور پهنه برش ی به سمت باختر، ازN30E تا N35Wتغییر می کند و
شیب کلی به سمت شمال خاور ی است . فیبرهای آراگونیت جهت اعمال تنش کم ینه را نشان م ی دهند . مقدار تنش کم ینه در بخش ها ی مختلف پهنه برشی زیروجی محاسبه گردِده است. مقادیر آن از خاور به باختر پهنه برشی ابتدا افزا یش و تقر یباٌ در بخش م یانی به ب یشترین مقدار(Mpa ۳۳۴) و سپس کاهش محسوسی به منتهاالی باختری مییابد.