سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد امین روان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن بهرامی – استاد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیام زرافشان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله پاسخ ارتعاشی سیستم دسته موتور هیدورلیک خطی شامل بخش های شیار اینرسی ۱ و جدا کننده ۲ در مقابل ورودی های اتفاقی ناشی از ارتعاشات موتور و سطح جاده با هدف بررسی عمومی تر در فرکانس های بالا و پایین مطالعه می گردد . برای این منظور پس از ارائه یک مدل غیرخطی و سپس خطی کردن آن، پاسخ فرکانسی برای سیستم تکه تکه خطی ۳ که برای فرکانس های پایین و بالا بدست آمده است بررسی می گردد . معادلات ارتعاشی برای یک نمونه دسته موتور در حوزه فرکانس حل گشته و تابع های پاسخ فرکانسی سیستم نسبت به هر یک از ورودی ها بدست می آید و سختی دینامیکی دسته موتور به عنوان پارامتر اصلی در دو ناحیه فرکانس های بالا و پایین محاسبه می شود و برای مقایسه نتایج، شبیه سازی نرم افزاری انجام می گیرد .
با استفاده از خواص فرکانسی دسته موتورکه در ادامه مرحله قبل بـه دسـت می آید به بررسی پارامترهای آماری نظیر فرکانس عبو ر نیروی منتقل شـده از یک سطح مشخص، فرکانس عبور از صفر، فرکانس و سطح متوسط قله ها و احتمال عبور دامنـه نیـروی منتقـل شـده از یـک حـد مجـاز در سیـستم می پردازیم . این پارامترها در محاسبه عمر خستگی دسته موتور هیـدرولیک به کار می روند . این پارامترهای آمـاری بـرای سیـستم تحـ ت ورودی هـای فرکانس پایین – دامنه بالا ( ورودی جـاده ) و همچنـین فرکـانس بـالا – دامنـه پایین ( ورودی موتور ) به طور جداگانه بررسی می گردند . نحوة بدسـت آوردن تابع تراکم طیفی توانی ورودی اتفاقی برای هر یک از ورودی های سیستم در هر مرحله به طور جداگانه توضیح داده شده است .