سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین وفائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- دانشکده فنی دانشگ
حسن علیاری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز، تبریز- باشگاه پژوهشگران جوان
حامد حمیدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز، تبریز- باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

با توجه به لزوم پایدارسازی ترانشه ها در هنگام احداث و بهره برداری، در این مقاله سعی گردیده است تا پایدارسازی اینگونه دیواره ها با استفاده از ژئوگریدها که یک روش نسبتاً جدیدی بوده و نیز مزایای آن از لحاظ فنی، اقتصادی، مدت زمان اجرا و عمر مفید مسلم شده است، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به معرفی انواع ژئوگریدها پرداخته و موارد کاربرد آنها نیز در هر زمینه بطور خلاصه بیان گردیده و سپس مکانیسم عملکرد و اندرکنش بین خاک و ژئوگرید به هنگام تاثیر نیروهای محرک برای رساندن ترانشه به ناپایداری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور، روی یکپروژه موردی با استفاده از روش اجزاء محدود که در نرم افزار PLAXIS مدل گردیده، تحلیل انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است کهایدارسازی ترانشه ها بااستفاده از ژئوگریدها یکروشبسیار مناسب بوده و با توجه به گسترشو تنوع ساخت اینگونه مصالح میتوان با یکتحلیل مناسب، از اینگونه مصالح در عمل بطور وسیع استفاده نمود