سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی داداش زاده سیار – کارشناس ارشد خاک و پی (فارغ التحصیل از دانشکده فنی بابل)
علی فرهادی – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه تربیت معلم تهران
عیسی شوش پاشا – استادیاردانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

رفتارسنجی در حین و بعد از اجرای پروژه نه تنها برای کنترل پایداری سازه ها بلکه برای تخمین مجدد داده های ورودی مربوط به پارامتر های زمین شناسی و ژئومکانیکی استفاده می شود که در آنالیز طراحی این تخمین باید بصورتی انجام شود که فاصله مقادیر واقعی و پیش بینی شده برای محیط مورد بررسی به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مقاله پایداری تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران- شمال که بین دو تونل اصلی شرقی و غربی و در سطحی پایین تر از دو تونل واقع شده است مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل هندسه خاص فضا و پیچیدگی توپوگرافی منطقه و نیز سست بودن توده سنگ اطراف تونل، سیستم ابزاردقیق در تونل نصب شده است. در این مقاله نخست داده های حاصل از ابزاردقیق نصب شده مورد پردازش قرار گرفته، سپس تحلیل برگشتی با استفاده از برنامه آنالیز مستقیمFLAC، برای یافتن پارامتر های ژئومکانیکی و تنش های افقی انجام گرفته است. در نهایت از تکنیک کنترل مستقیم کرنش DSCT که توسط پرفسور ساکورای ابداع گردیده برای تحلیل پایداری تونل استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان دهنده ناپایداری توده سنگ اطراف تونل، در ایستگاه های ابزاردقیق NPI8,NPI9,NPI10 بخصوص در دیواره ها می باشد.