سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ
حسین توکلی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اطلاع از خصوصیات ژئومکانیکی محیطی که سازه زیرزمینی در آن احداث میشود، مبنای اصلی و تعیین کننده طراحی، اجرای سیستم نگهداری و تحلیل پایداری این سازه ها می باشد. برای آگاهی از خصوصیات ژئومکانیکی، کنترل پایداری و بهینه سازی سیستم های نگهداری موجود از نتایج رفتارسنجی و تحلیل برگشتی به عنوان ابزاری برای تخمین مجدد داده های ورودی در حین اجرا و پس از احداث سازه استفاده می شود. برای دستیابی به خصوصیات ژئومکانیکی مغار مونتاژ TBM عسگران از روش تحلیل برگشتی مستقیم استفاده شد. تعیین پارامترهای اصلی کنترل کننده طراحی، شامل مدول تغییر شکل پذیری E و نسبت تنش افقی به قائم K در این مغار با استفاده از الگوریتم جستجوی تک متغیره و نرم افزار FLAC3D عملی گردید. برای فراهم نمودن امکان مقایسه نتایج رفتارسنجی و ارائه تحلیل پایداری دیوار هها و سقف مغار، تکنیک کنترل مستقیم کرنش (DSCT) پیشنهاد گردید. نتایج تحلیل پایداری با استفاده از روش کنترل مستقیم کرنش نشان داد که دیواره ها و سقف مغار پایدار است و نیازی به تقویت سیستم نگهداری موجود
نمی باشد