سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر رهنماراد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه زمین شناسی
حامد آبده کیخا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه زمین شناسی

چکیده:

این مقاله تحلیل پایداری بلوکهای سنگی دیواره و سقف تونل شمارهی ۱۰ راهآهن زاهدان – بم را با استفاده از نرمافزار راکپک سه ارائه میدهد . در بررسیهای زمینشناسی مهندسی در مسیر تونل مذکور، مجوعهای از لایههای ماسهسنگی و شیلی مشخص و با توجه بهوجود آشکار شکستگیها و ناپیوستگیها در تودههای ماسهسنگی و عدم شناسایی سیستم های شکستگی در لایههای شیلی، تحلیل پایداری برروی توده ماسهسنگی تمرکز یاقت . ضریب کیفیت سنگ ( آر کیو دی ) ، به صورت حجمی و ردهبندی ژئومکانیکی تودهی سنگ ( آر ام آر ) ، وضعیت سنگ را، خوب ارائه و زاویه اصطکاک آن ۴۵ درجه تشخیص داده شد . مقاومت فشاری مغزههای ماسهسنگی در آزمایش تکمحوری، ۸۰ مگاپاسکال تعیین و پس از تحلیل داده – ها در نرمافزار دیپس، نوع شکست، گوهای تعیین شد . از طریق نرمافزار راکپک سه، پایداری بلوکها مورد بررسی قرار گرفت و پتانسیل لغزش بلوکی در دو ناحیه F و G و ریزش سقفی در نواحی A ، F و G مشخص گردید .