سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تابان راد – کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت سابیر کارگاه کارون ۳
مهدی موسوی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
ابوالفضل میهن راد – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در این مقاله تحلیل پایداری تونلهای آب بر فوقانی نیروگاه سد کارون۳ که با هندسه ای سه بعدی و نسبتآ پیچیده در سنگهای سست سازند پابده در منطقة زاگرس حفر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به جهت هندسة خاص فضا و عدم صدق حالت کرنش صفحه ای تحلیل پایداری این سازهبا بهره گیری تواًماز نرم افزار سه بعدی الاستیک Examine 3D و برنامة دو بعدی المان مجزای UDEC میسر شده است.در این مطالعه، با استفاده از ابزار دقیق نصب شده در تونلها، پارامترهای ژئومکانیکی زمین، بروش تحلیل برگشتی محاسبه شده و در تحلیلهای عددی مورد استفاده قرار گرفته اند.نتیجة این تحلیل نشان می دهد که وسایل نگهداری نصب شده در این تونلها در بسیاری از نقاط برای پایدارسازی سازه کافی بوده و باعث شده تا کرنشهای اعمال شده در سنگ پیرامونی در حد کمتر از کرنش شکست مجاز متوقف و مهار شوند، همچنین مناطقی که پتانسیل ناپایداری در آنهاوجود دارد، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.