سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسمعیل ابتکار – کارشناس ارشد موسسه مهندسین مشاور ساحل
عباس سروش – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی یاوری – عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تونل رسالت با طولی معادل ۱۹۰۰ متر بصورت تونلهای بزرگراهی دوگانه که هر یک دارای سه باند اتومبیلراو می باشد از زیر یک ناحی مسکونی و در زمینی از رسوبات آبرفتی که اغلب ماسه، شن ورس می باشد، با روباره کم ۷ تا ۳۳ متر عبور می کند. این مقاله به منظور تحلیل پایداری این تونلها و پیش بینی رفتار آنها پس از پایان ساخت تهیه شده است. همچنین در این مقاله برای برطرف کردن مشکلات ناشی از احداث تونلها، راهکارها و بهسازیهایی در طرح و روش احداث آن پیش بینی شده است. در اینمقاله پایداری تونلهای دوگانه بر اساس تحلیل عددی و با استفاده از نرم افزار FLAC و NISA به صورت دو بعدی و سه بعدی تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد که احداث تونلهای دوگانه رسالت سبب القای تمرکز تنشهایی در پوشش نهایی تونل می گرددکه ممکن است پایداری بخشی از تونل رامورد تهدید قرار دهد. با اصلاح هندسه و روش احداث می توان این تمرکز تنشهای القایی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین با احداث تونلهای دوگانه رسالت میزان نشست سطح زمین فراتر از میزان نشست مجاز در مناطق شهری خواهد بود که می بایست با بهسازیی در روش احداث، میزان نشست را کنترل نمود. همچنین بر اساس این تحلیل عرض پایه بین تونلها کافی نبوده و نیاز به تقویت خواهد داشت.