سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمزه احمدی رسکتی – کارشناس ارشد خاک و پی ; مهندس دفتر فنی شرکت ساختمانی کولهام

چکیده:

سد خاکی نمرود در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شرق تهران و ۱۶ کیلومتری باختر – جنوب باختری شهرستان فیروزکوه برای تنظیم سالیانه در حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب بر روی رودخانه نمرود در دست احداث است . در این تحقیق تونل انحراف با قطر حفاری ۵/۴ متر مورد بررسی قرار گرفته است . پارامترهای ژئومکانیکی توسط گمانه های اکتشافی و آزمایشهای صحرایی و آزمون های آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزار Roclab بر مبنای معیار شکست هوک و برآون، ویرایش ۲۰۰۲ و قضاوت مهندسی تعیین شده است . پس از استفاده از روشهای طبقه بندی توده سنگ، پایداری تونل به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و سیستم نگهداری مناسب ارزیابی گردید . سپس این تونل با استفاده از نرم افزار PLAXIS به روش عددی تحلیل و مشخصات سیستم نگهداری ارزیابی و با روش تحلیلی مقایسه گردید . در انتها با توجه به فشار آب درون تونل پس از بهره برداری، مشخصات پوشش نهایی با استفاده از نرم افزار PLAXIS و درنظرگرفتن نفوذپذیری پوشش بتنی تعیین و مقایسه گردید.