سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حسنی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و ن
محسن شریفی – دانشجوی کار شناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن
سیدمحمد دلبری – دانشجوی کار شناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

رعایت شیب مجاز در مسیر راه آهن ، استفاده از تونل در مناطق کوهستانی را اجتناب ناپذیر می سازد . تونل ۶۱ مسیرشمال به طول ۳۰۸ متر و عرض دهانه ۵ متر در دامنه ارتفاعات سیمین دره در مجموعه سنگهای هوازده سازندتحتانی قم شامل ماسه سنگ، مارن و شیل با بین لا یه هایی از ژیپس و انیدرید و نمک حفر گردیده است . مسیر تونل در یال شمالی یک چین دگر شکل یافته از نوع طاقدیس که توسط گسلی امتداد لغز قطع شده و به لحاظ لرزه زمی ن ساخت فعال می باشد قرار گرفته است. با توجه به وجود لغزشهای مو ضعی در سطح دام نه و احتمال وجود لغزش و ایج ادنگرانی در مورد امنیت تونل مو ضوع پایداری سازه تونل و پایداری دامنه ای که تونل در آن واقع شده مد نظر می باشد.به منظور تحلیل پایداری دامنه چندین مقطع د ر طول مسیر تونل در نظر گرفته شده است و تحلیل ها بر روی این مقاطع انجام شده است . این مقاطع با نرم افزارCLARA روش تعادل حدی ) و نرم افزارFLAC روش عددی ) تحلیل شده است. همچنین حساسیت پارامترهای مقاومت برشی بر روی پایداری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است . هندسه مقاطع تقریبا شبیه هم میباشد و از بین مقاطع انتخابی مقطع D-D بدلیل پایین بودن مقاومت برشی وضعیت بحرانی را نشان میدهد . با توجه به تحلیل حساسیت چنانچه پارامترهای مقاومت برشی به حدی برسند که شیب به آستانه لغزش برسد، آنگاه سازه تونل درمقاطع نزدیک ورودی و خروجی تونل در معرض خطر جدی قرار می گیرد