سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید منصوری – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هفت انفجار با پارامترهای متفاوت در معدن سرچشمه در نقاط مختلف مورد اندازه گیری لرزه ای قرارگرفتند که این اندازه گیریها میزان سرعت ذره (PPV) را در نقاط مختلف بدست داد. سپس با داشتن سرعت حرکت ذره، شتاب زمین تخمین زده شد. با توجه به اینکه برای هر انفجار در حدود ۷ نقطه اندازه گیری بافواصل مختلف از محل انفجار موجود بود، یک قانون استهلاک شتاب بر حسب فاصله برای انفجار مورد نظر، تعیین گردید و بافرض اینکه انفجار در ۴۰ متری پای دیواره قرار دارد، شدت شتاب زمین در پای دیواره تخمین زده شد. با در دست داشتن میزان شتاب برای هر انفجار، یک آنالیز پایداری شبه استاتیکی از دیواره غربی برای هر انفجار انجام گرفت و شتاب ناشی از انفجارات نیز در محاسبات منظور شد. نتیجه آنالیز میزان ضرایب اطمینان دیواره را برای هر انفجار تعیین کرد که با توجه به متفاوت بودن پارامترهای انفجار می توان نقش پارامترهای انفجار را روی ضریب اطمینان دیواره مطالعه کرد.