سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسامی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس
مسعود منجزی – دکترای استخراج معدن، عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه تربیت مدرس
محمود بهنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از آنجا که با تغییر در وضعیت بکر توده سنگ و زمینباعث تغییر مقاومت و گاها افزایش ناپایداری آن می گردیم، نتیجتا در انجام پروژه ها دانستن میزان پایداری منطقه قبل و بعد از احداث سازه ضروری و امری مهم است.
نیروگاه سد کارون ۴ از نوع سطحی وبده و به همین سبب ترانشه ای با ارتفاع حدود ۱۵۰ متر برای جانمایی محل نیروگاه احداث شده است. با توجه به مهم بودن پایداری دیواره مشرف بر نیروگاه ، خصوصیات ناپیوستگی های موجود در دیواره برداشت گردیده و توسط نرم افزار dips چهار دسته درزه اصلی در منطقه شناسایی گردیده است. سپس با نرم افزار spss میانگین، انحراف معیار و سایر پارامترهای آماری مربوط به هر کدام از مشخصات ناپیوستگی که موردنیاز نرم افزار udec بود، محاسبه گردیده است. دیواره در دو مقطع و در دو حالت صلب و الاستیک به وسیله نرم افزار udec مورد تحلیل قرار گرفتکه حالت الاستیک به دلیل تکتونیزه بودن دیواره جواب قابل قبولی ارائه نداده است ولی در حالت صلب جابجایی های برشی و بردارهای سرعت و ضخامت بازشدگی درزه ها محاسبه گردیده است.