سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوروش شهریار – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد غلام نژاد – استادیار دانشکده استخراج معدن، دانشگاه یزد
فرهاد صمیمی نمین – دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مجتمع معدنی سنگ آهن گل گهر در جنوب غرب سیرجان قرار گرفته است . ذخایر سنگ آهن گل گهر از ۶ توده معدنی با ذخیره ای بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون تن تشکیل شده، که ذخیرة
شماره یک آن به علت نزدیک بودن به سطح زمین، پیش از سایر ذخایر مورد اکتشاف تفضیلی قرار گرفته و بهره برداری از آن به روش استخراج روباز آغاز شده است . در طراحی های اولیه، شیب سرتاسری دیواره های معدن در خاک ۳۵ درجه و در سنگ ۴۵ درجه در نظر گرفته شده است . در این مقاله پایداری شیب دیوارة سرتاسری معدن شمارة یک گل گهر مجدداً ارزیابی شده است . به
منظور تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ، عملیات برداشت درزه، نمونه گیری و آزمایش بر روی نمونه ها انجام و پس از تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ، پایداری دیواره های معدن با استفاده از نرم افزار FLAC ارزیابی شد . نتایج نشان داد که اولاً زوایای در نظر گرفته شده در بعضی از دیواره ها قابل اجرا نبوده و بعضاً در دیوارة خاکی باید تا ۲۲ درجه کاهش داده شود؛ ثانیاً با اعمال تمهیداتی نظیر زهکشی در معدن، می توان زاویه شیب سرتاسری را در بعضی از دیواره ها، از ۲۲ درجه به ۳۲ درجه افزایش داد که باعث کاهش باطله برداری به میزان ۵۰ میلیون تن می شود