سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر حسن پور – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

دراین مطالعه هدف تحلیل پایداری زمین لغزشی می باشد که دردامنه های طبیعی که ازتوده سنگی ریولیتی تشکیل شدها ست رخ داده است رخنمونهایی که ازتوده سنگ فوق درمنطقه قابل مشاهده است حاکی ازوضعیت ژئومکانیکی بسیارضعیف توده سنگ می باشد لذا گسیختگی های بلوکی دراین توده سنگ دارای پتانسیل وقوع اندکی هستند و ناپایداری های ایجادشده ازنوع گسیختگیهای با سطح لغزش منحنی شکل می باشند اصلی ترین بخش این مطالعه تعیین پارامترهای مقاومت برشی دقیق و صحیح برای توده سنگ موردنظر که بخش اصلی سطح لغزش درآن واقع شدهاست می باشد ازانجا که انجام عملیات ژئوتکنیک و ازمایشات ازمایشگاهی متعددمقرون به صرفه نبود و انجام آن نیز به دلیل شرایط و ویژگیهای توده سنگ با دشواری مواجه بود استفاده ازروشهای ت جربی و معیارهای شکست مدنظر قرارگرفت دراین مقاله بعدازتوصیف شرایط زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکی زمین لغزش سنگک روش تعیین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ ازطریق معیار شکست هوک و براون ۱۹۸۸ تشریح میشود سپس باتوجه به پارامترهای مقاومتی تعیین شده بااستفاده ازروش بیشاپ به تلحیل پایداری زمین لغزش موردنظر پرداخته میشود درنهایت باتوجه به نتایج تحلیلهای پایداری پیشنهادات لازم برای تثبیت زمین لغزش فوق ارایه میشود