سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خداشناس – کارشناس آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان کهگیلویه وبویراحمد , دانشجوی
حمید منصوری – استادیاردانشکده معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روستای قنات )منطقه بهرام بیگی (در۶۵کیلومتری غرب یاسوج واقع دراستان کهگیلویه وبویراحمد در دامنه نسبتاً پرشیب حاصل ازفرسایش هسته یک تاقدیس به نام پاتاوه، واقع شده است .نوع
سازند منطقه،پابده وگورپی ازجنس مارن وشیل بالایه های خاک ریزدانه رسی نفوذناپذیرمی باشد . بارش بالای سالیانه، قطع درختان با ریشه های عمیق توسط اهالی منطقه، شرایط ایجاد لغزش را
هرچه بیشترفراهم کرده است . با حفر ۵گمانه به عمق ۱۵متروانجام آزمایشات دانه بندی،تعیین حدوداتربرگ، سه محوری UU ، برش مستقیم کوچک CD و . . .پارامترهای مقاومت برشی تعیین شد
آنگاه با استفاده ازدونرم افزار Geoslope )روش تعادل حدی ( و Plaxis2D )روش عددی ( وضعیت پایداری شیب بررسی شد . نتایج بیانگرپایین بودن فاکتوراطمینان بود و در صورتیکه با روش زهکشی سطحی وعمقی سطح آب زیرزمینی به اعماق پایینترهدایت شود ضریب ایمنی بیشترازحداقل مجاز ۱/۵( (خواهد بود . همچنین جهت عدم قطعیت نتایج تحقیق ازمنطق فازی استفاده گردید .