سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس سروش – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین سلطانی – دانشجوی دوره دکتری خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه

چکیده:

مطالعات زیادی نشان داده اند که پارامترهای مقاومت برشی خاکها ناهمسان بوده و تابع امتداد تنش اصلی حداکثر و مسیر تنش می باشد. در این مقاله، تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به روش تعادل حدی و با فرض سطوح لغزش دایره ای، آب در نظر گرفتن اثرات ناهمسانی و بارگذاری کرنش مسطح بر روی پارامترهای مقاومت برشی مورد مطالعه قرار می گیرد. اگر ناهمسانی درپارامترها زیاد باشد ضریب اطمینان شیروانی در تحلیل تعادل حدی، در مقایسهبا تحلیل با فرض همسان بودن این پارامترها در شرایط سه محوری، کاهش قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، محاسبه ضریب اطمینان با فرض ناهمسان بودن پارامترهای و با منظور کردن اثر بارگذاری کرنش مسطح بر روی این پارامترها ضروری بنظر میرسد.