سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق حاضر پایداری شیروانی های سنگی با درزه های ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته Sarma برای بهینه یابی سطوح لغزش و روش (GA) است . بدین منظور روش الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضریب اطمینان بکار گرفته شده اند . همچنین از روش جدیدی برای برآورد مقاومت برشی توده ی سنگی دارای درزه های ناپیوسته استفاده شده است . در ادامه، برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک تهیه شده که قادر به تعیین ضریب اطمینان سطوح لغزش از پیش تعریف شده و نیز بهینه یابی سطوح بالقوه ی گسیختگی می باشد . مقایسه ی نتایج حاصل از تحقیق حاضر با مطالعات انجام شده توسط محققین دیگر، نشان دهنده ی دقت خوب نرم افزار تهیه شده می باشد .