سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین سالاری راد – دکترای مکانیک سنگ ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین حسینی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ ، مهندسین مشاور لانیز

چکیده:

تونلهای دوقلوی البرز به طول ۶۳۰۰ متر از بزرگترین سازه های زیرزمینی مسیر ۱۲۰ کیلومتری آزادراه تهران- شمال می باشند. دهانة شمالی تونل های البرز در کنار دامنة کوه ی قرار گرفته اند که به منظور دهانه گیری تونل غربی باید قسمتی از دامنة کوه به فاصلة حداقل ۲۵ متر از محور آن برداشته شود . لذا ترانشه ای بسیار بلند به ارتفاع حدودا " 100 متر در کنار تونل بوجود می آید که طراحی و در ادامه انجام آنالیز پایداری بر روی این دیواره اجتناب ناپذیر است. بدین منظور مدلهایسه بعدی از ترانشة موجود توسط نرم افزار تعادل حدی CLARA طی سه واریانت ساخته و بررسی بر روی آنها انجام گردید . دراین مدل ها، شرایط مختلفی برای الگوی قرارگیری پله ها و سطوح لغزش مختلفی تحت شرایط استاتیکی و شبهه استاتیک (با اعمال نیروی زلزله) برای ترانشة موجود در نظر گرفته شد که نتایج تحلیل نشان داده اند، جهت ایجاد این ترانشه با ضریباطمینان مناسب باید حداقل ۱۰ پله به ارتفاع ۱۰ متر و عرض ۶ متر ساخته شوند. طبق این طرح میبای ستی دو پله بر روی دهانة تونلها ایجاد شده و در ادامه به پله های موجود بر روی ترانشة غربی متصل گردند.