سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن احدی منافی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ساحل
مجید مشهدمیقانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ-موسسه مهندسین مشاور ساحل
کسری فراهانی – دکترای عمران موسسه مهندسین مشاور ساحل
احمدعلی فخیمی – دکترای عمران و عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تونل خلیج فارس به منظور برقراری ارتباط بین جزیره قشم و سرزمین اصلی در محل پهل- لافت، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاست . مطالعاتطراحی فاز یک این تونل از اواخر سال ۷۷در موسسه مهندسین مشاور ساحل آغاز شده و در اواسط سال ۷۹ به اتمام رسیده است . در کنار مباحثی ار قبیل ترابری، تهویه، تأسیسات و غیره ؛ تحلیل پایداری تونل در زمان اجرا و بهره برداری و طراحی پوشش مناسب آناز اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت این موضوع از یک طرف از عدم پذیرش هر گونه ریسک در طراحی پوشش و از سوی دیگر از پیچیدگی و تنوع بارهای وارده به پوشش ( تحت تاثیر وجود آب ) سرچشمه می گیرد. علاوه بر این تاثیر متقابل روش اجرا و مشخصات پوشش بریکدیگر در تونلهای زیردریائی که اجبارا با روش سپر بسته حفاری می شوند نیز از موضوعات قابل توجه در طراحی پوشش این تونل می باشد . بهرحال با استفاده از مدلسازی های عددی و ریاضی ( به کمک نرم افزارهای FLAC و SAP90 ) ؛ پایداری تونل در زمان اجرا و حین بهره برداری تحلیل شده و پوشش مقاوم در مقابل بارهای ثقلی آب و خاک محیط درونگیر ؛ بار زلزله ؛ فشار تزریق تماسی و فشار جکهای سپر حفاری طراحی شده است