سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شیرین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
دکتر وامق رسولی – استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کامران گشتاسبی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حفر چاه بعنوان عاملی جهت دسترسی به مخزن نفتی و تولید نفت می باشد . با توجه به آنکه
چاه معمولا با شیب و آزیموت های متفاوت بوده و از میان لایه های با خواص متفاوت میگذرد؛ لذا
فرآیند حفاری پر مخاطره می باشد . از دست دادن چاه بواسطه ایجاد ناپایداری نیز منجر به
هزینه های هنگفت و توقف در عملیات تولید می گردد. لذا تحلیل و پیش بینی پایداری چاه از اهمیت
ویژه برخوردار است . از جمله پارامترهای مؤثر در ناپایداری چاه می توان به مسیر حفر چاه ، جهت و
بزرگی تنش های برجا ، خصوصیات مکانیک سنگی ، فشار منفذی و فشار گل اشاره نمود . در این
مقاله تحلیل پایداری چاه در یکی از مخ ازن نفتی در بخش سازند آسماری با استفاده از نرم افزار FLAC مورد بررسی قرار گرفته و پایداری آن در دو حالت قائم و افقی مقایسه می گردد . سازند آسماری در چاه مورد بررسی شامل چهار لایه کربنات ، کربنات مارل ، ماسه سنگ و شیل است که برای تحلیل دو بعدی در لایه کربنات دو مقطع و در بقیه لایه ها هر کدام یک مقطع در نظر گرفته شد و بر ای هر مقطع نمودارهای جابجایی ، تنش اصلی حداکثر ، ض ریب ایمنی و وضعیت ناحیه
پلاستیک اطراف چاه بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی نمودارها نشان می دهد که در چاه قائم و
افقی شیل ناپایدارتر و کربنات پایدارتر از بقیه لایه ها هستند و همچنین چاه قائم (برای لایه های
یکسان) نسبت به چاه افقی وضعیت پایداری بهتری نشان می دهد.