سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کوچکی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامران گشتاسبی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحلیل پایداری چاه، روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری و دوری از مشکلاتی همچون هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره، در حین حفاری و تولید است . شناخت انواع گسیختگیهای
بوجود آمده در دیواره چاه در تحلیل پایداری، اهمیت زیادی دارد . در این مقاله تحلیل پایداری چاه نفت، در سازند آسماری )میدان نفتی کوپال (، با استفاده از نرم افزار عددی FLAC و اطلاعات بدست آمده از نمودارهای درون چاهی ) LOG (، تخمین زده شده است . فشار و وزن گل حفاری در آغاز حرکت پلاستیک دیواره چاه و همچنین آغاز گسیختگی برشی در دیواره چاه، برای سازند سنگ آهک مخزن به دست آمده است . همچنین تحلیل پایداری چاه در امتدادهای قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر، انجام شده است . آغاز حرکت پلاستیک و گسیختگی برشی در دیواره چاه برای مقطع سنگ آهک، بترتیب در فشار گل )۵۳/۴ pcf(31/82 MPa و )۴۰ pcf(23/8 MPa اتفاق می افتد . نتایج نشان می دهد، مقدار حداکثر جابجایی در جهت افقی، در هنگام حفاری در امتداد قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر بترتیب /۱×۱۰-۵ ۶، ۵۵/۲×۱۰-۵ و ۸/۵ ۱۰-۵ متر، به دست آمد . بیشترین و کمترین پایداری چاه به ترتیب در امتداد حفاری قائم و تنش افقی حداکثر است