سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد
سپهر سلطانی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرورزونانس پدیده ای است که در سیستم قدرت الکتریکی در محلی که یک عنصر غیر خطی اندو کتیو تحت شرایط خاصی از طریق یک عنصر غیر خطی کاپاسیتیو تغذیه می شود، به وقوع می پیوندد . عنصر غیر خطی می تواند ا ندوکتانس غیر خطی راک تور یا ترانسفورماتور با شد . مشخصه های هسته مغناطیسی آنها در وقوع پدیده نقش مهمی را ایفا می نماید . از این رو در این بررسی علاوه بردر نظر گرفتن مشخصه واقعی اشباع، اثرات هیسترزیس نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است . بر این اساس نقش پارامترهای مختلف سیستم و م قادیر بحرا نی آنها در تح قق
فرورزونانس مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط مرزی و نواحی مصون از فرورزونانس مشخص گردیده است . مسئله به روشهای تحلی لی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با در نظر گرفتن هیسترزیس مقادیر بحرانی و نواحی مصون از فرورزونانس تغییر خواهند کرد .