سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عادل حاتمی ماریینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران –
صابر ساعتی مهتدی – استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال

چکیده:

تحلیل پوشش ی داده ها (DEA) یک رو یکرد غ یر پارامت ری کاربرد ی برای ارزیابی کارائی نسبی مجموعـه ای از واحدهای تصمیمگیری (DMUs) با چندین ورودی و چندین خروجی میباشد . در بسیاری از مسائل واقعی اطلاعات نمیتواند بصورت دقیق اندازهگیری گردد، بنابراین میبایست اطلاعـات را بـصورت فـاز ی در نظـر گرفته و کارائ ی نیز در مح یط فاز ی اندازه گیری گردد . در ا ین مقاله ما با معرف ی واحدها ی مجاز ی ا یدهآل و ضد – ا یدهآل در DEA فاز ی بر اساس −α برشها، واحدها را از د ید بهتر ین و بـدتر ین رابطـه نـسب ی ممکـن ارزیابی م یکنیم . بنابراین برای هر واحد با توجه به ورودیها و خروجیهای فازی دو کارائی بدست میآید که این دو توسط شاخص نزد یکی نسب ی ) ) RC ادغام م یگردند . بدین ترت یب هر واحد تصم یمگیری بر اسـاس شاخص نزدیکی نسب ی خود رتبه بندی م یشود . در انتهـا ی مـا نتـا یج مـدل DEA فـاز ی پ یـ شنهاد شـده را بـا خروجیهای مثال عددی لئون و همکـاران [Fuzzy Sets and Systems, 139(2003), 407–۴۱۹] مقایـ سه مینماییم .