سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر علی رمضانی – دانشجوی دکتری مدیریت انسانی- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد عضو هیئت
صدف رایمند – دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
سکینه محمدی پرگو – دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مریم محمدیاری – دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده:

افراد جامعه به طور کلی و کارکنان سازمان به طور اخص خبری را می پسندند که برای آنها جذابیت بیشتری داشته باشد، در چنین هنگامی نه تنها کمتر دست به تجزیه و تحلیل خبری می زنند، بلکه اراده خود را گاهی کاملا به دست دیگران می سپارند. در چنین شرایطی، شایعه بروز یافته و به سرعت گسترش می یابد. شرایط سازانی خاص و مشکلات سیستم های مدیریت منابع انسانی می تواند به عنوان زمینه ساز گسترش هر چه بیشتر شایعات در سازمان ها محسوب گردد. این مقاله با توجه به اینکه پدیده شایعه از حالتی پویا در گذر زمان( به دلیل انتشار سریع آن در یک محدوده زمانی) برخوردار است، با استفاده از رویکرد سیستم های پویا(SD) در صدد تبیین و تحلیل چگونگی رشد و انتشار شایعه در سازمان و چگونگی مهار آن می باشد. عوامل و متغیرهای مدل (SD) با استفاده از روش گراندد تئوری، از منابع مختلف نوشتاری و نیز انجام مصاحبه استخراج شده است. همچنین با استفاده از روشهای خاصی اعتباریابی مدل و شبیه سازی آن مورد توجه قرار گرفته است. پس از این مرحله، مدل شبیه سازی شده و تاثیر سیاست های مختلف بر آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به این نتیجه رسیده است که عوامل بروز و گسترش شایعه از حالتی خطی و یک طرفه برخوردار نبوده بلکه مجموعه ای از عوامل به صورت تعاملی و داری حالت غیرخطی، رفتار پدیده شایعه را شکل می دهند. بدین ترتیب، توجه صرف به عوامل مجزا و منفرد، بدون توجه به نحوه تعامل آنها با یکدیگر از یک سو و نیز با شایعه از سوی دیگر، قادر به مهار شایعات نمی باشد.