تحلیل پیامهاي ارسالی در رسانه هاي اجتماعی در زلزله و سونامی شرق ژاپن

این کارگروه ژاپنی در طی فعالیت خود از این موتور جستجو براي دسته بندي اطلاعاتشان هم استفاده کردند. در زلزله ژاپن طیف گستردهاي از توییتهایی که مربوط به زلزله میشد شامل اطلاعاتی درباره امنیت مردم در مناطق بحران زده بود.

مجموعهاي ۵۰۹،۴۶۹ توییت تفکیک شده از ساعت ۱۶:۰۹ روز ۱۱ مارس تا ۸:۵۹:۱۳ روز ۱۳ مارس حاوي کلمه زلزله بود.

همچنین توییتهایی با برچسب اطلاعات مربوط به امنیت و سلامتی مانند تخلیه، درخواست کمک، صرفه جویی به همراه نام محل بوده است. بهعنوان مثال یکی از این توییتها بدین شرح است: (ما از تاناکا تارو که در شهر کسنوما (Kesennuma) زندگی میکند بیخبر هستیم. کسی از او خبر دارد؟). با چنین توییتهایی مردم در زلزله به دنبال افراد گمشده شان میگشتند. همچنین در این مقاله طی یک دسته بندي دقیق مشخص شده که مردم در این مدت چه توییتهایی را منتشر یا بازنشر میکردند.(Neubig & Matsubayashi, 2011, pp. 966-967)

در پژوهشی که انجام شد از میان ۲۴۲،۳۳ توییت در دو روز اول زلزله یعنی ۱۱ تا ۱۳ مارس برچسبهایی (Tag) که در رابطه با اطلاعات سلامت و امنیت مردم در توییتها استفاده شد به تفکیک جدول زیر است:

  • ۴۰۵ مورد اطلاع دادن افراد از اینکه زنده هستند .(Him/Herself is alive)
  • ۱۵۴،۱ مورد اطلاع دادن از وضعیت فردي که زنده است .(Alive)
  • ۹۳ مورد اطلاع دادن درباره افرادي که کشته شده اند .(Passed away)
  • ۴۳۸،۴ مورد اطلاعرسانی درباره افراد گمشده با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر و محل سکونت .(Missing)
  • ۲۸۰ مورد تقاضاي کمک (Help Request)
  • ۹۰۳،۱ مورد درباره اطلاع یافتن از وضعیت سلامت و امنیت افراد در کمپها (Information request)
  • ۰۳۵،۲۴ مورد درباره اطلاعات مربوط بهسلامت و امنیت افراد نبود.

موارد بالا نشان میدهد که مردم با در اختیار داشتن ابزار گوشی موبایل هوشمند، اینترنت و متصل بودن به یک رسانه اجتماعی که مخاطبان گستردهاي در همان کشور (ژاپن) دارد توانستند اطلاعات مورد نیاز در رابطه با سلامت، بهداشت، مناطق امن، کمپها، افراد گمشده، تقاضاي کمک و خواستههاي دیگر خود را مطرح کنند و از طرف دیگر آنهایی که این توییتها را مشاهده میکردند به کمک نیازمندان و پاسخ به درخواست آنها بشتابند.