سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس نیکی ملکی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
رضوان پورمعصومی – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بسیاری از چین های جدایشی (detachment folds) را می توان به طریق هندسی و با استفاده از مدلهای هندسی مختلف، توصیف نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. یکی از این مدلهای هندسی که روش مفیدی را برای ترسیم مقاطع ساختمانی ترازمند در سامانه های چین – راندگی جدایشی عرضه می کند، برای توصیف و تحلیل تاقدیس اهواز در کمربند چین – راندگی زاگرس استفاده شده است. بر این اساس در تاقدیس اهواز سازندهای کژدمی و گوتنیا افقهایجدایش میانی تشخیص داده شدند.