سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر طلوع دنیاماتی – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد فناوری شرکت طراحان برتر آریا
حسین بهروز – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد فناوری شرکت طراحان برتر آریا

چکیده:

ژئوفون یک لرز ه نگار تک محوره محسوب می شود که به دلیل حس اسیت بسیار زیاد در ثبت ارتعاشات زمین و نهایتاً کشف منابع و ذخائر زیرزمینی نفت و گاز از طریق تجزیه و تحلیل داد ه های ثبت شده یکی از بهترین و مهمترین اینگونه وسائل می باشد. مدل کلی ا ین و سیله شامل تر کیبی از جرم قابل ارتعاش، فنر و دمپر م یباشد . همچنین باتوجه به قابلیت بالا، حسا سی ت زیاد و دقت بی شتر ژئوفونها ی پیزوالکتر یک ، بررسی عملکرد و مدل ساز ی مکا نیکی و الکتر یکی ا ین وسیله ارائه گر دیده است. همچنین عوامل مهم در انتخاب و ساخت یک ژئوفون بررس ی گرد ید ه اند . باتوجه به پتانسیل مناسب ساخت وتو لید مواد پیزوالکتریک در ا یران ، ا ین مقاله می تواند پایه ا ی برا ی ساخت این تجهیزات باشد