سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
غلامرضا کبریایی طبری – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
کیان نجف زاده – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

چکیده:

مهمتــرین پــارامتر بررســی و تحلیــل یــک فرآینــد رانــدمان و کاردهی آن می باشد . به خصوص اگر این فرآیند، یـک سـیکل بسته مانند نیروگاه باشد . که در این صـورت شـرایط مختلـف سیال فعال و اقلیم بر رانـدمان آن تـأثیر گـذار اسـت یکـی از اهداف پروژه بهینه سـازی انـرژی در نیروگـاه طـوس تحلیـل کارآیی بر اساس اطلاعات اندازهگیری بود . کـه بـدین منظـور اندازهگیریهای متعددی در بخش های مختلف از جمله بویلر، مصارف داخلی و سیکل آب و بخار نیروگاه انجام شد . که بـا استفاده از محاسبات ترمودینامیکی رانـدمان بـویلر، تـوربین و کل سیکل را می توان بدست آورد . بر اسـاس ایـن محاسـبات راندمان توان ارسالی به شبکه بـرای بارگـذاریهای ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ درصد به ترتیب برابر ۳۰/۵ ، ۳۰/۲۹ و ۲۸/۵ درصـد مـی – باشد و راندمان توان تولیدی برای بارگذاریهای ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ درصد به ترتیب برابر ۳۲/۸ ، ۳۲/۴ و ۳۰/۷ درصـد مـی باشـ د . مصرف داخلی نیروگاه نیز در سه بارگذاری فـوق بـه ترتیـب ۱۰/۶ ، ۷/۳۱ و ۵/۵۶ مگاوات میباشد و راندمان ایزنتروپیک به ترتیب ۹۲/۷ ، ۹۱/۶ و ۸۹/۶ درصد میباشد . و در آخر راندمان بویلر ( خالص ) برای بارگذاری ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ درصد به ترتیب برابـر ۸۷/۰۸ ، ۸۶/۸۵ و ۸۶/۶۱ درصـد و راندمان بویلر ( ناخالص ) برای این بارگذاریها به ترتیب برابـر ۹۶/۷۲ ، ۹۶/۴۷ و ۹۶/۲ میباشد .