سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمود هاشمی تبار – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس ارشد چهاد کشاورزی ا
احمد اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس ارشد چهاد کشاورزی ا
محمدحسین کریم – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس ارشد چهاد کشاورزی ا
مهدی فرجامی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس ارشد چهاد کشاورزی ا

چکیده:

باتوجه به قابلیت سرمایه در تبدیل شدن به سایر عوامل تولید در ترکیب آن با دیگر نهاده ها بکارگیری صحیح سرمایه می تواند موجب افزایش تولید و درآمد شود . همچنین با توجه به اینکه تزریق
سرمایه به جریان تولید می تواند با بکارگیری تکنولوژی و روش های جدید موجب افزایشکارایی عوامل تولید گردد . بنابراین در این تحقیق با بررسی ۵۴ بهره بردار بخش شیلات در استان سیستان و بلوچستان کارایی فنی بهره برداران این بخش با استفاده از تابع تولید مرزی و بسته نرم افزاری Frontier.4 مورد بررسی و اثرات وام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان داد که وام تاثیر مثبتی بر کارایی فنی صاحبان لنج و صیادان دارد و در تابع تولید نیز بهره برداران این گروه دراستفاده از این نهاده در ناحیه دوم تولیدقرار گرفته اند . در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق رهنمودهایی در راستای بهبود و تسهیل سیاست های اعتباری بین گردیده است