الگوريتم تکامل تفاضلي (DE)

الگوريتم تکامل تفاضلي در سال ١٩٩٥ توسط  , Price storn معرفي گرديد[١٦] که يک الگوريتم تصادفي مبتني بر جمعيت است و از جمله الگوريتم تکاملي به حساب ميآيد اين الگوريتم با استفاده از يکسري پاسخ پيشنهادي کار را شروع مي – کنند و طي يکسري تکرار متوالي سعي ميکنند که نتيجه بهتري را براي مسأله بهينه سازي که بدنبالش هستم بدست آورد.

مکانيزم کلي الگوريتم هاي تکاملي جهت بهبود پاسخ ها استفاده از سه اپراتور اساسي جهش ، تقاطع و انتخاب است که دو اپراتور اول مسئول ايجاد پاسخ هاي جريمه هستند.

در الگوريتم تکامل تفاضلي برخلاف ساير الگوريتم هاي تکاملي و البته با استفاده از عملکرد جهش يک پاسخ موقت توليد ميشود و سپس با استفاده از عملکرد تقاطع يک پاسخ جريمه ايجاد ميگردد. نشان داده شده است که اين روش داراي سرعت بالاتري در مقايسه با ساير الگوريتم هاي تکاملي مي باشد.[١٦]  مراحل زير براي عملياتي نمودن الگوريتم DE بکار ميرود.

در خصوص پيشينه مساله بازآرايي شبکه مي توان گفت اين روش اولين بار در سال ١٩٧٥ توسط مرلين و بک معرفي و مطرح شده است [٢] وپس از آن روشهاي مختلفي برپايه الگوريتم هاي متفاوت ازجمله :الگوريتم آبکاري فولاد با روش جستجوي ممنوعه [٣] –بهينه سازي براساس تئوري گراف وماتريس حساسيت جريان [٤] روش حرکت مورچگان ٥] الگوريتم زنتيک ٦] و… ارائه گرديده استزو [٧] الگوريتم ژنتيک تصفيه (RGA) را جهت  کاهش تلفات در سيستم توزيع معرفي نمودند . در RGA، طرح هاي متقاطع و جهش يافته نسبت به حالت متعارف فيلتر شده  و توسط يک مکانيزم رقابت استخراج ميگردد. رائو و همکاران [٨] الگوريتم جستجوي هارموني (HSA) براي حل مشکل آرايش مجدد شبکه جهت به دست آوردن ترکيب بهينه سوئيچينگ به طور همزمان در شبکه براي به حداقل ساندن تلفات توان حقيقي در شبکه توزيع را پيشنهاد مي نمايند.