سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالناصر احمدی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی (پژوهشکدة سیستمهای پدافند هوایی)، دانشگاه ت

چکیده:

هدف از این تحقیق تهیة نر مافزاری برای تحلیل کامل فناشوندگی در گلوگاه شیپوره به صورت ی کبعدی است که با استفاده از اطلاعات مورد نیاز از لایه های مختلف سپر گرمایی و شرایط جریان داخل شیپوره بتواند چگونگی تجزیه، خوردگی، توزیع دما و به طور کلی رفتار سپر گرمایی را نشان دهد. با توجه به آنکه انتقال گرما در یک محیط جامد مد نظر است، معادلات حاکم بر مسأله، معادلات هدایت گرمای ی کبعدی است. تنها نکته در این معادلات وجود دو مرز متحرک و نحوة اعمال تجزیة گرمایی و فناشوندگی است که این دو در شرایط مرزی لحاظ م یشوند. در این تحقیق برای حل معادلات از روش تفاضل محدود و برای در نظر گرفتن وابستگی زمانی از روش ضمنی استفاده شده است. تعداد نقاط شبکه ثابت است و تغییر ضخامت لای هها موجب تغییر فاصلة بین نقاط خواهد شد. برای در نظر گرفتن حرکت مرزها از دیفرانسیل کامل زمانی استفاده شده است. در نهایت نتایج بدست آمده از این تحقیق از جمله توزیع دما در سه لایه ، تاریخچة دمایی نقاط مختلف بازة حل، چگونگی عقب روی دو مرز متحرک (و در نتیجة آن تغییر شکل گلوگاه شیپوره) و … به صورت تابعی از زمان ارائه م یشود و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه م یشود که از تطابق خوبی برخوردار است.