از کتابشناسی ها و فهرست ها می توان به آثار زیر اشاره کرد:

*الفهرست: ابوالفرج ابن اسحاق بن یعقوب الندیم بغدادی معروف به ابن ندیم از وراقان بغداد، کتابنامه ای با نام الفهرست به زبان و خط عربی تدوین کرد که در آن فهرست کتابها و ترجمه  مختصری از احوال دانایان و حکیمان و اماکن و کتب و قبایل و مؤلفان و مترجمان قدیم مربوط به چهار قرن اولیه اسلام را در آن آورد. این فهرست از قدیمترین کتابشناسیهای جهان اسلام است و به ترتیب موضوعی تنظیم شده و در ذیل هر موضوع، نام مؤلفان و فهرست تألیفات آنها نقل شده است. در فهرست ابن ندیم از چهار هزار مؤلف با تألیفاتشان در زبان عربی و فارسی یاد شده و متن آن مشتمل برده مقاله و یک مقدمه  مفصل و فهرست مندرجات، منابع، اماکن و نامهاست و دارای نمونه ای از خطوط مختلف ادوار قدیم است.

محمدرضا تجدد، الفهرست را در سال ۱۳۴۳ شمسی با مقابله نسخه های چاپی گوستاو فلوگل و مصر و نسخه های خطی دیگر به فارسی ترجمه و منتشر کرد.

*کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون:

این کتاب اثر مصطفی بن عبدالله مشهور به حاجی خلیفه ملقب به کاتب چلبی است که در سده  یازدهم هجری تألیف شده است. موضوع کشف الظنون، اسامی کتابهای اسلامی و شرح احوال مؤلفان آنهاست که اکثر آنها را نویسنده در کتابخانه های استامبول و دمشق دیده و یادداشت کرده است.

نویسنده در مقدمه جامع و طولانی کتاب در احوال علوم و غایت علم مدون و اختلاف نظرها و قولها درباره  علم پرداخته و نظرگاههای خود را نسبت به علوم اسلامی روشن میکند. موضوعها و فصول و بابهای مقدمه به این شرح است: در ماهیت علم، اختلاف نظرها و قولها درباره  علم، در موضوع و غایت علم مدون، در پیرامون تقسیم علوم و در مراتب شرافت علم.

نزدیک به ۱۵ عنوان کتاب و ۹۵۰۰ اسم مؤلف در این کتاب به صورت الفبایی نام کتابها آمده و ذیل هر موضوع، تعدادی از کتابهای معتبر در آن زمینه و ذیل هر کتاب، موضوع یا گوشهای از مقدمه و عدد و مجلدات یا اوراق یا کراسه های ان کتاب ذکر شده است.