سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق شاملو – دانشجوی دکترا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن شاملو – شرکت الکترون ایران
بتول عروجی – شرکت الکترون ایران

چکیده:

هرگونــــه شــــرایط نامتقــــارن الکتریکــــی، مکــــانیکی و الکترومغناطیسی باعث ایجـاد کشـش نامتقـارن مغناطیسـی در ماشینهای الکتریکی می شود، . تا کنون مقالات زیـا دی جهـت بررســی عوامــل ایجــاد و اثــرات ایــن پدیــده در ماشــینهای الکتریکی، با استفاده از روشهای مختلـف تحلیلـی و تجربـی، ارائه شده است . سعی برخی محققین جهت تصحیح و تعمـیم روش تابع سیم پیچ ، باعث شده که این روش بـه عنـوان یـک روش با سرعت و دقت بـالا در تحلیـل ماشـینهای الکتریکـی شناخته شود، لذا برای نخستین بـار بـ ا اسـتفاده از روش تـابع سیم پیچ اصلاح شده که در آن اثر شیارها، تورب میله، شـدت میدان مغناطیسی م تغیـر در طـول فاصـله هـوایی، تـابع دقیـق نیروی محرکه مغناطیسی و تابع دقیق فاصله هوایی حاصـل از خروج از مرکزیت ، لحاظ شـده اسـت ، اثـر انـواع خـ روج از مرکزیت، ایستا، پویا و آمیخته، تورب میله های رتور و اثر بار، برکشش نامتقارن مغناطیسی بررسی و ارائه شده است .