سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز فرشی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران.
فرشاد کوشش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تحلیل پایداری قابهای سازه ای فلزی، در اکثر موار به صورت الاستیک می باشد در صورتیکه اغلب ستونهای تشکیل دهنده سازه در شروع کمانش رفتار غیرالاستیک از خود نشان می دهند. در بیشتر ضوابط طراحی، به مسئله رفتار غیرالاستیک ستونهای یک قاب توجه شده است ولی به ندرت پایداری غیرالاستیک مجموعه قاب به عنوان یک موضوع مهم بررسی گردیده است. در این تحقیق، اساس کار بر مبنای پایداری کل قاب و ضریب اطمینان واقعی آن استوار است و از آنجا که بسیاری از ستونها در هنگام کمانش دارای رفتاری غیرالاستیک می باشند، این موضوع در روش پیشنهاد شده در این تحقیقی مورد توجه قرار گرفته است. در این روش، هنگامی که ضریب کمانش کلی تعیین گردید، ضرایب طول موثر تک تک ستونها محاسبه شده و ضرائب لاغری واقعی آنها در روابط طراحی مورد استفاده قرار می گیرند. این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای روش استفاده از نموگرافها و روابط متعددی باشد که گذشته جهت تعیین ضریب طول موثر ارائه گردیده اند و روش های ناقصی می باشند. تئوری پیشنهادی بر اساس الگوریتم تکراری استوار است. به این ترتیب ابتدا تحلیل پایداری قاب به صورت کاملا الاستیک آغاز شده و از نتایج بدست آمده با توجه به غیرالاستیک بودن تعداد معینی از ستونها، به تدریج خواص مقاطع اصلاح می گردد و در پایان نیز مقادیر نهایی ضریب کمانش و شکل مو کمانش قاب بدست خواهد آند. همچنین تاثیر هر گونه قید جانبی را نیز میتوان بدون استفاده از فرضهای ساده کننده تقریبی در مساله در نظر گرفت. فلسفه طراحی پیشنهاد شده در اینجا به این صورت است که پارامترهای طراحی کلیه ستونها مرتبط با ظرفیت کمانش آنها بوده و از یک تحلیل کمانش مناسب برای کل سازه بدست می آیند. در پایان، درستی نتایج روش پیشنهادی در قالب چندین مثال بررسی و ارزیابی شده است.