سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
آزیتا امیری – کارشناس ارشد آب و هواشناسی
محسن محمدزاده حاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
مسعود یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:
در این مقاله دوره های خشکسالی و ترسالی رشت با استفاده از نمایه بارش مؤثر روزانه مورد بررسی قرار گرفت. نمایه بارش مؤثر روزانه جدیدترین شاخص بررسی و ارزیابی خشکسالی می باشد که در سال های اخیر به منظور بهبود کنترل خشکسالی و حل مشکلات متداول در سایر شاخص ها، برنامه ریزی و طراحی شده است.با توجه به قابلیت های این شاخص که شامل تعیین دقیق تاریخ شروع و خاتمه، تداوم و شدت خشکسالی و همچنین ارزیابی روزانه خشکسالی است، لذا از جمله روش های بسیار مؤثر و مناسب در تعیین و پایش خشکسالی های کوتاه مدت و بلندمدت و بکارگیری در برنامه ریزی های کشاورزی و مدیریت منابع آب و … در سطح کشور می باشد.جهت اجرای این روش از آمار بارش روزانه ۳۰ ساله رشت (۱۳۸۹ – ۱۳۶۰) استفاده شده و برای هر روز تقویمی در طی سال یک میانگین بلند مدت بارش به دست آمده و سپس انحراف معیار بارش هر روز تعیین شده است. بدین ترتیب تاریخ و شدت خشکسالی های کوتاه مدت و بلندمدت ۳۰ سال اخیر رشت تعیین شده و درصد فراوانی خشکسالی های خفیف ، متوسط و شدید و ترسالی ها در مواقع مختلف سال بدست آمده است.