سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – ایران تهران نارمک دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
رضا امیریان ملک میان – reza_amiryan@mecheng.iust.ac.ir

چکیده:

دراین مقاله تحلیل عملکرد کنترلر ژنتیک فازی سیستم تعلیق فعال خودرو در حوزه ی فرکانس ارائه شده است بدین منظور ابتدا یک کنترلر فازی اولیه برای سیستم تعلیق فعال خودرو طراحی گردیده است آنگاه با در نظر گرفتن شاخص راحتی سفر بعنوان تابع هدف پارامترهای کنترلر فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده اند. پس از آن به منظور مطالعه و بررسی کنترلر ژنتیک فازی در شرایط ترافیکی مختلف عملکرداین کنترلر در حوزه فرکانس تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد کهاین روش بررسی روش موثری جهت تحلیل عملکرد سیستم تعلیق فعال خودرو می باشد با استفاده ازاین روش می توان مشخص نمود که چگونه کنترلر فازی بهینه شده تحت شرایط ترافیکی مختلف و متناسب با تحریک خودرو نیروهای بهینه لازم را تعیین و به سیستم تعلیق خودرو اعمال می نماید تا شدت ارتعاشات واردهدر رنج فرکانسی تحریک شده کاهش یابد. تحلیل PSD ارتعاشات خودرو بیانگر آن است که کاهش شدت ارتعاشات در رنج فرکانسی مورد نظر موجب می شود تا شاخص راحتی سفر که به صورت شتاب وزن داده شده در حوزه ی فرکانسی تعریف می گردد. کاهش یافته و راحتی سفر خودرو افزایش یابد.