سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساره –
سعید سلطانی کوپایی –
علی سلاجقه –

چکیده:

امروزه خشکسالی به عنوان یک پدیده مخربطبیعیکه سالانه خسارات زیادی را به قسمت های مختلف اکوسیستم ها وارد می کند مطرح است . یکی از روش های معتبر در تجزیه و تحلیل این پدیدهاستفاده ازشاخص بارش استاندارد (SPI) می باشد که ما با استفاده از این شاخصبه تحلیل گستره خشکسالی در استان کرمان پرداختیم و با استفاده از روش درون یابی کریجینگ ونرم افزارهایSurfer و Arcviewنقشه خشکسالی و ترسالیاستانرا تهیه کردیم . نتایج این مطالعهنشان می دهدکه تمرکزخشکسالی در قسمت های شمالی و مرکزی استانبیشتر بوده است و باید برای مقابله با این پدیده ، اینمناطق را در اولویت قرار داد