سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی زاهدی – دانشکده فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
سکینه علیزاده – دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تحلیلSWOTامکان مشخص کردن اهمیت فاکتورهای شناسایی شده یاتوانایی ارزیابی گزینه های تصمیم گیری براساس این فاکتورها را فراهم نمی کند وکمبودهایی در مراحل اندازه گیری وارزیابی دارد. تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی این کمبود ها را جبران می کند، اما وابستگی بین فاکتورها را اندازهگیری نمی کند که برای اثرات محیط خارجی وداخلی مناسب نیست. وابستگی بین فاکتورها بر وزن فاکتورها اثر گذاشته واولویت های استراتژیک راتغییر می دهند. بنابراین لازم است شکلی از تحلیل که وابستگی بین عوامل را درنظر می گیرد بکار رود. این مقاله فرایند تحلیلی شبکه را برای تحلیل کمیSWOT در مواردی که فاکتورهای اسراتژیک دارای وابستگی هستند، پیشنهاد می کند.