سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی بهروزی فر – موسسه مطالعات بین المللی انرژی جمهوری اسلامی ایران
سامیه کوکبی – موسسه مطالعات بین المللی انرژی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

ماهیت فیزیکی گازطبی عی، انتقـال آن را بـرخلاف نفـت خـام و فرآورده های نفتی با مشکل اساسی مواجه می نماید و انتقال آن توسط خط لوله نیز در مسـافت هـای طـولانی، غیراقتصـادی و بســیار هزینــه بــر مــی باشــد . در ایــن راســتا انتقــال گــازطبیعی به صورت LNG به مناطق بسـیار دور، راه حلـی اسـت کـه در مقابل دارندگان این منبع انـرژی گسـترده شـده اسـت . از سـال
۱۹۶۴ که الجزایر اولین محموله LNG خود را صـادر نمـود و بعنوان اولین صادرکننده LNG دنیا مطرح شـد، جهـان شـدیداً دستخوش تغییر شده و باتوجه به مسائل پیش آمده بخصـوص
مسائل مربوط به جهانی شدن اقتصاد، بنظرمی رسد کـه دنیـا بـا چنان شدتی دچار تغییر شده که برای تجارت انرژی در کل و برای LNG بطور اخص، الزامات عمده ای را می طلبد . بـه هـر
حال، با توجه به تمامی برآوردهـا، رشـد تقاضـای LNG طـی سالیان آتی ادامه خواهد داشت و هرچند تجـارت ایـن حامـل انرژی در سال ۲۰۰۵ بـه ۱۳ کشـور تولیدکننـده و ۱۵ ک شـور مصرف کننده محدود مـی شـد، تـا ۱۰ سـال آینـده ، ۱۱ کشـور دیگر ( ازجمله ایران ) با پروژه های جدید صـادراتی، بـه لیسـت صادرکنندگان و نیـز ۱۸ کشـور بـه جرگـه واردکننـدگان ایـن محصول، اضافه خواهندشد . جمهوری اسلامی ایران بـا توجـه به موقعیت ژئواسـتراتژیک خـود و نیـز بـا وجـود دارا بـودن دومین ذخائر گازطبیعی جهان، نمی تواند بـه ورود بـه باشـگاه صادرکنندگان گاز جهان و نیز ورود به عرصه LNG نیندیشـد . در این میان، مصرف کنندگان عمده LNG جهان در سـه گـروه آسیا، اروپا و آمریکا تقسیم بندی می شوند و جمهوری اسـلامی ایران از نظر جغرافیایی در میانه این سه بـ ازار بگونـه ای قـرار گرفته که آسیا و آسیای جنوب شرقی در یک طرف و اروپـا و آمریکا در طرف دیگر آن واقـع شـده انـد و ایـران از پتانسـیل بسیار بالایی برای فروش LNG به تمامی این بازارها برخودار می باشد . باتوجه به برنامـه هـای دردسـت اقـدام وزارت نفـت جمهوری اسلامی ایران، قر ار است که فازهای ۱۱ تا ۱۴ پارس جنوبی به تولید LNG اختصاص یابد و پیش بینی می شـود کـه سالانه حدود ۳۵ میلیون تن از این محل LNG تولید شود . دراین مقاله بدنبال آن خواهیم بود که پس از بررسـی و ارائـه چشم اندازهای معتبر موجود بازار جهانی گـازطبیعی تـا سـال
۲۰۳۰ ، جایگاه ایران را در این بازار بررسی نمائیم و سپس بـه بررسی بازار LNG وچشم اندازهای آن خواهیم پرداخت و بـا توجه به برنامه هـای وزارت نفـت در مـورد ایجـاد و توسـعه
صنعت LNG در ایران، جایگـاه ایـران در ایـن صـنعت و نیـز بازارهای بالقوه LNG ایران، مورد کنکاش قرار خواهد گرفت .