سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی اکرمی فر – دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

چکیده:

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولـوژی و بخصـوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است . آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یـا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود . برای رسیدن به این مهم، می بایست بـه چنـد سؤال اساسی پاس خ داد . اصولاًً تأ ثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعـث حـذف برخی از مشاغل ن خواهد شد ؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجـود مـی آورد؟ آیـا ایـن مشـاغل جدیـد پایدارند یا خود نیز روز به روز درحال تحول می باشند؟ این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت الشعاع قرار داده است . پاسخ به این سؤالات می تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم گیری های بهتر بیانجامد . این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می باشد، که سعی نمـوده بـرای سـؤالات اساسـی فوق، پاسخ مناسب بیابد .