سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مقاله فوق برگرفته شده از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نگارنده است در این پایان نامه به بررسی رشد فیزیکی شهر همدان ، و تغییرات بوجود آمده درساختار فیزیکی و کالبدی شهر از لحاظ فضایی و مکانی،تحولات آمایشی که بصورت جبری در حوزه نفو ذ شهر همدان اعم از حوزه نفوذ عمومی ،حوزه نفوذ روزمره ی شهری همدان و حوزه شهری بوجود آمده پرداخته شده است و سپس عمده روستاهایی که در محدوده های دسترسی مختلف تحت عملکرد رشد فیزیکی شهر همدان در طی سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا پس از آن دچار تغییراتی در اندازه ، وضعیت در منظومه روستایی، شهرستان وامثال آن شده اند، مورد بحث قرار گرفته اند در این مقاله کاملاً مشخص است عدم ساماندهی متفکرانه کاربری اراضی شهری و آرایش آن قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چهره آمایشی و توزیع فضایی زمین را جهت استفاده شهروند ان از حالت یک پوشش عقلایی خارج و بدست مهاجران روستایی سپرده است که خود هزینه های فراوان مادی و معنوی را برای شهر در برخواهد داشت .