سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حافظه سیفی آتشگاه – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

چکیده:

به دلیل ماهیت پیچیده ساخت قدرت در عراق و تحولات منطقه از یک سو و حضور منافع قدرتهای خارجی و در منطقه از سوی دیگر موضوع تنظیم سیاست خارجی ایران در عراق جدید از زوایای گوناگون قابل بحث و تجزیه و تحلیل است. راهبرد بهینه سیاست خارجی ایران در عراق جدید با در نظر گرفتن جایگاه جدید منطقه ای ایران و با توجه به تحولات جدید منطقه ای و جهانی صورت می گیرد. تغییر رژیم بعثی و تحولات جدید که منجر به تغییرماهیت در ساخت قدرت عراق گردیده، نقطه عطفی در روابط دو کشور به حساب می آید. اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی ایران برشکل گیری یک سری متغیرهای جدید همچون روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک همکار منطقه ای و به دنبال آن، تعادل در سیاست ایران با منطقه و همچنین جایگاه عراق در روابط بین الملل و تنظیم سیاست خارجی با قدرتهای بزرگ و آثار ان بر امنیت و منافع ملی ایران می باشد. نوشتار حاضر سعی دارد به شناسایی و فهم زمینه های فرصت سازی و چالش از ناحیه عراق جدید برای منافع ملی ایران بپردازد و سوال اصلی خود را بر محور دستیابی به راهبرد بهینه سیاست خارجی ایران در عراق قرار دهد. نقطه بهینه درجهتگیری سیاست خارجی ایران دسترسی به نوعی تعادل در اهداف بلندمدت و منافع ملی ایران در عراق جدید است. همچنین تاکید بر اشتراکات به جای تضادها به عنوان اساس روابط ایران و عراق و زمینه های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی – امنیتی مورد توجه قرار گیرد.