سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر بصیری اصفهانی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدحسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با در نظر گرفتن سامانهی برهمکنشی متشکل از دو اتم دوترازی و میدان تک مد کوانتیدهی درون یک کاواک بدون اتلاف، تحول زمانی اثرهای غیرکلاسیک میدان، یعنی پادگروهه شدن فوتونها و چلاندگی مؤلفههای کوادراتوری را برای دو حالت اولیهی میدان عددی و میدان همدوس در غیاب برهمکنش دوقطبی-دوقطبی بررسی میکنیم. نتایج نشان میدهد که پادگروهه شدن فوتونها نسبت به تغییر تعداد فوتونهای میدان حساس است. همچنین دریافتهایم که چلاندگی تنها به ازای میدان اولیهی همدوس وجود دارد. به علاوه، اثرهای غیرکلاسیک مزبور به درجه و شکل درهمتنیدگی اولیهی اتمها بستگی دارند.