مقاله تحول يافتگي من و اختلالهاي شخصيت در مقايسه دو گروه زنداني و غيرزنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تحول يافتگي من و اختلالهاي شخصيت در مقايسه دو گروه زنداني و غيرزنداني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالهاي شخصيت
مقاله تحول يافتگي من
مقاله زنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي نژاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه تحول يافتگي من و اختلالهاي شخصيت در افراد زنداني و مقايسه آن با افراد غير زنداني است. آزمودنيها شامل دو گروه ۶۰ نفري بودند که در آن، گروه مطالعه از ميان مردان زنداني (به غير از زندانيان سياسي) با تحصيلات اول راهنمايي تا ديپلم، زندان مرکزي شهر زنجان و گروه مقايسه از بين افراد غير زنداني، با توجه به ويژگي هاي همتا شده با گروه مطالعه که سابقه بيماري رواني نداشتند، انتخاب شدند. به منظور به دست آوردن نيمرخ اختلالهاي شخصيت از آزمون چند محوري باليني (ميلون ۱۹۸۷) و براي تحول يافتگي من ۴ عامل از آزمون ۱۶ عاملي کتل (۱۹۶۵) استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان دادند که گروه زنداني در تمام مقياسهاي اختلال شخصيت به جز مقياس شخصيت وسواسي با گروه غير زنداني تفاوت معنادار دارند. درمورد تحول يافتگي من در دو بعد نيرومندي من و حساسيت هيجاني بين دو گروه، تفاوت معنادار وجود داشت.